Bouwbegeleiding

Wij managen en houden toezicht op een succesvol bouwproces

Wij beschikken over ervaren directievoerders en opzichters die dagelijks het bouwproces begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk volgens planning verloopt en dat eventuele afwijkingen tijdig worden opgemerkt en opgelost.

Naast het toezien of het werk wordt uitgevoerd volgens de contractuele afspraken, specificaties, tekeningen, normen en voorschriften die zijn overeengekomen voor het project vinden wij het belangrijk dat onze bouwbegeleider een hoog veiligheidsbewustzijn heeft en actief uitvoeringsrisico’s identificeert en wegneemt.

Directievoering en toezicht

Onze directievoerders bewaken de naleving van het contract en de beheersingsaspecten (geld, organisatie tijd, informatie, risicobeheersing en kwaliteit). Samen met onze opzichters verzorgen zij de bouwbegeleiding op projecten waar de opdrachtgever de ontwerpverantwoordelijkheid heeft.

Onze opzichter fungeert als de ogen en oren van de directievoerder. Een opzichter draagt bij aan een succesvol verloop van een bouwproject. De verantwoordelijkheden en taken van een opzichter kunnen per project verschillen of uitgebreid worden.

De bouwdirectie is de contractuele vertegenwoordiger van de opdrachtgever richting de uitvoerende partijen. Naast de taken die voortkomen uit contract en bijvoorbeeld de UAV zijn omgevingsbewustzijn, communicatie met belanghebbenden, projectbeheersing aan de hand van kwaliteit, projectrisico’s en kansen en contractafspraken vastleggen en beheersen de elementen die wij bij onze directievoering nadrukkelijk terug laten komen.

De belangrijkste redenen om een directievoerder en opzichter aan te stellen zijn:

  • Ontzorgen: vertegenwoordiging van de opdrachtgever op de bouwplaats
  • Kwaliteitsborging: controleren dat het werk aan de vereiste normen voldoet en de kwaliteit wordt gehandhaafd
  • Tijdige oplevering: problemen vroegtijdig constateren en oplossen waardoor vertragingen worden voorkomen
  • Kostenbeheersing: bijhouden van het meer- en minderwerk wat belangrijk is voor de kostenbeheersing
  • Onafhankelijkheid: onafhankelijk toezicht vermindert het risico van belangenconflicten tussen verschillende partijen bij een bouwproject

Projectmanagement en kwaliteitscontrole

Bij projecten waarbij de aannemer de ontwerpverantwoordelijk (overgenomen) heeft, bijvoorbeeld bij UAV-GC contracten en TKO contracten wordt een ander soort bouwbegeleiding gevraagd. Deze vorm van bouwbegeleiding richt zich naast contractuele toetsingskaders zoals toetsing en acceptatieplannen op het steekproefsgewijs controleren en bewaken van de kwaliteit en de leveringsomvang ten opzichte van de vraagspecificatie.

Opleveren

Het opleveren van bouwprojecten is het belangrijkste moment van de bouwfase waarin de aannemer het voltooide project overdraagt aan de opdrachtgever of eigenaar. Wij kunnen ondersteunen met de vooropname en oplevering. Tijdens deze opname worden eventuele gebreken vastgelegd en verwerkt in een opleverrapport. Indien gewenst kunnen wij ook de nazorg verzorgen om de afhandeling van opleverpunten actief te begeleiden en te bewaken.

Uw contact voor bouwbegeleiding

Alle diensten

Navigeer door naar de andere diensten die wij aanbieden

Galgeriet Monnickendam

Projectmanagement

Bouwprojecten vereisen effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen om succesvol te zijn. Wij kunnen u helpen bij het organiseren, plannen en bewaken van de voortgang zodat uw bouwproject op tijd en binnen uw budget wordt afgerond.
Het Dok Amsterdam

Bouwbegeleiding

Wij beschikken over ervaren directievoerders en opzichters die dagelijks het bouwproces begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk volgens planning verloopt en dat eventuele afwijkingen tijdig worden opgemerkt en opgelost.
Bedrijfsunits Velsen-Noord

Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Onze experts zijn gecertificeerd volgens KIK-KOMO en kunnen u helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen, met betrekking tot kwaliteitsborging in de bouw.

Planuitwerking en Advies

Wij zijn uw ervaren partner voor zowel tekenwerk, het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen, het opstellen van ontruimingsplattegronden of een V&G-plan en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen wij volgens het WWS huurpunten- berekeningen opstellen en een advies uitbrengen omtrent het PKVW.
Rottanova Rotterdam

Bouwkostenadvies

Onze kostenadviseurs ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.
Beheer panden PWN

Vastgoedmanagement

Wij beheren uw vastgoedportefeuille en geven inzicht in de te verwachte, toekomstige onderhoudskosten en de technische staat van uw gebouwen. Zo houdt u grip op de kosten en blijft uw vastgoed toekomstbestendig.