Vastgoedinspecties

Technische inspecties met gevoel voor prestaties van uw gebouwen

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren van vastgoed. Dit kunnen wij op het gebied van onderhoud, duurzaamheid, levensloopbestendigheid, brandveiligheid en wet- en regelgeving.

Inspecties

Voor het uitvoeren van inspecties beschikken wij over een team van NEN 2767 gecertificeerde (Sertum) inspecteurs, die op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Wij voeren inspecties uit aan alle soorten gebouwen. Van woningen tot distributiecentra, van zorgvastgoed tot (rijks)monumenten.

Onze inspecteurs stellen hiervan overzichtelijke rapportages inclusief de conditiescores en aanbevelingen voor onderhoud, reparaties en eventueel kosten.

(Duurzame) Meerjaren onderhoudsbegroting

Een (duurzame) meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is van cruciaal belang voor het effectief beheren en onderhouden van gebouwen. Een goed MJOB helpt bij het plannen van het onderhoudsbudget, minimaliseert onverwachte kosten en verlengt de levensduur van het gebouw. Het stelt ook eigenaren en beheerders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over het beheer van hun vastgoed.

Om een objectieve beoordeling van de onderhoudsstaat te verkrijgen, maken wij gebruik van gestandaardiseerde methoden zoals NEN 2767 of RVB BOEI. Deze methoden helpen bij het toekennen van een conditiescore aan elk element op basis van de waargenomen gebreken en de ernst daarvan. Wij voeren de inventarisatie, inspectie en conditiemeting uit conform deze methodieken en rapporteren in deze door middel van het softwareprogramma O-prognose.

Met alle bovenstaande gegevens kunt u een MJOB opstellen. Dit is een plan dat gedetailleerd aangeeft welk onderhoud in de komende jaren moet worden uitgevoerd, welke kosten hieraan verbonden zijn en in welk jaar dit onderhoud moet plaatsvinden. Wij kunnen indien gewenst uw voorgenomen verduurzamingsmaatregelen hieraan toevoegen zodat er een duurzame MJOB ontstaat.

De inspectieresultaten en de MJOB worden gerapporteerd in een MJOB-rapportage. Deze rapportage bevat gedetailleerde informatie over de conditie van het gebouw, de voorgestelde onderhoudswerkzaamheden, de verwachte kosten en eventueel de prioriteiten op basis van risicoanalyse.

Wij adviseren om periodiek (1 keer per 3 à 4 jaar) een herinspectie uit te voeren.

Om te zorgen dat het MJOB wordt opgevolgd, is het belangrijk om de MJOB te integreren in het algemene vastgoedbeheersysteem van de organisatie. Indien gewenst kunnen we hier vanuit vastgoedmanagement ook bij ondersteunen.

Brandveiligheidsinspecties

Brandveiligheidsinspecties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat gebouwen voldoen aan de geldende brandveiligheidsnormen en -voorschriften. Deze inspecties worden uitgevoerd om potentiële brandgevaren te identificeren, de brandveiligheidsvoorzieningen te beoordelen en te zorgen voor de veiligheid van mensen en eigendommen.

Woonkeurinspecties

Het doel van Woonkeurinspecties is om woningen te creëren die mensen in staat stellen om zo lang mogelijk onafhankelijk en comfortabel te blijven wonen, wat vaak als een belangrijk aspect van kwaliteit van leven wordt beschouwd. Het is een benadering die steeds belangrijker wordt in vergrijzende samenlevingen, waar de vraag naar geschikte huisvesting voor ouderen toeneemt.

Woonkeurinspecties worden uitgevoerd met behulp van checklists. Deze inspecties richten zich op aspecten zoals toegankelijkheid, veiligheid, comfort en flexibiliteit van een woning.

Uw contact voor projectmanagement

Alle diensten

Navigeer door naar de andere diensten die wij aanbieden

Galgeriet Monnickendam

Projectmanagement

Bouwprojecten vereisen effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen om succesvol te zijn. Wij kunnen u helpen bij het organiseren, plannen en bewaken van de voortgang zodat uw bouwproject op tijd en binnen uw budget wordt afgerond.
Het Dok Amsterdam

Bouwbegeleiding

Wij beschikken over ervaren directievoerders en opzichters die dagelijks het bouwproces begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk volgens planning verloopt en dat eventuele afwijkingen tijdig worden opgemerkt en opgelost.
Bedrijfsunits Velsen-Noord

Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Onze experts zijn gecertificeerd volgens KIK-KOMO en kunnen u helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen, met betrekking tot kwaliteitsborging in de bouw.

Planuitwerking en Advies

Wij zijn uw ervaren partner voor zowel tekenwerk, het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen, het opstellen van ontruimingsplattegronden of een V&G-plan en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen wij volgens het WWS huurpunten- berekeningen opstellen en een advies uitbrengen omtrent het PKVW.
Rottanova Rotterdam

Bouwkostenadvies

Onze kostenadviseurs ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.
Beheer panden PWN

Vastgoedmanagement

Wij beheren uw vastgoedportefeuille en geven inzicht in de te verwachte, toekomstige onderhoudskosten en de technische staat van uw gebouwen. Zo houdt u grip op de kosten en blijft uw vastgoed toekomstbestendig.